เปลี่ยนพอร์ต Remote Desktop Windows Server 2008 / Windows 7,8,10

เปลี่ยนพอร์ต Remote Desktop Windows Server 2008 / Windows 7,8,10 ง่ายๆดังนี้

1.เข้าไปที่ Start ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่า regedit ดังภาพ

2.จากนั้นเข้าไปดังนี้

ช่องทางซ้าย

-HKEY_LOCAL_MACHINE

–SYSTEM

—CurrentControlSet

—-Control

—–Terminal Server

——WinStations

——-RDP-Tcp

ช่องทางขวา

ค้นหา PortNumber ดับเบิลคลิกจากนั้นเลือก Base เป็น Decimal 

เปลี่ยนเลข 3389 เป็นเลขที่ต้องการ ควรอยู่ระหว่าง 1025 ถึง 65535 และไม่ซ้ำกับพอร์ตที่มี service อื่นทำงานอยู่

*อย่าลืมเปิด Firewall ให้พอร์ตนั้นสามารถผ่านเข้ามาได้ด้วย